De medezeggenschapsraad

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS).

In de scholen van Kindante bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders (OMR) en personeel (PMR). De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden. Daarnaast heeft de MR een huishoudelijk reglement waarin onder andere de taken nauwkeurig omschreven zijn.

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De directie informeert de MR en legt belangrijke besluiten voor ter advies of instemming. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken. Alle rechten en plichten van de MR staan in de WMS.

Voorbeelden van instemming en advies zijn:

Instemming
De MR heeft instemmingsrecht over zaken die voor de school van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Advies
In een aantal gevallen moet de directie advies vragen aan de MR over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over de aanstelling van de schoolleiding of ten aanzien van besluiten van het bestuur met betrekking tot personele aangelegenheden. De directie moet serieus reageren op ieder advies dat de MR geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

U kunt de MR-leden altijd aanspreken, maar kunt hen ook bereiken via: mrbsoverhoven@gmail.com

De Medezeggenschapsraad van BS Overhoven bestaat uit 3 ouders (OMR) en 3 personeelsleden (PMR).

Ouders:
Tim Bominaar; voorzitter
Nico Hilhorst
Roxanne Reijnders

Personeel:
Sander Waelen
Frank Holkamp; secretaris
Marcel Hendriks; vertegenwoordiging in het GMR Platform