Ons onderwijs

Het kind staat centraal in zijn 'leren leren' en 'leren leven'. In onze visie gaan we ook uit van de drie basisbehoeften waaraan moet worden voldaan om goed te kunnen 'leren en leven'.

De drie basisbehoeften:
 
COMPETENTIE
Een sprong vooruit
 
AUTONOMIE
Op eigen kracht
 
RELATIE
Samen met anderen

Een sprong vooruit
We verzorgen kwalitatief goed onderwijs aangepast aan de toekomstige, vernieuwende en veranderende samenleving. 

Aan de hand van onze kennis van de basisvaardigheden trachten we het optimale uit kinderen te halen. Door hoge realistische doelen te stellen. We streven naar opbrengsten door middel van methodes die voldoen aan de doelen en visie van onze school.

We maken onderwijs op een eigentijdse en herkenbare manier passend bij de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van kinderen. Ons onderwijs biedt kinderen ook keuzemogelijkheden om talenten en vaardigheden te ontwikkelen.

Je kunt niet alles meer weten in een snel veranderende wereld. Daarom leren we kennis zoeken en op waarde weten te schatten tijdens het gebruik van vernieuwende media, waaronder de inzet van Ipads en andere ICT middelen.

Op eigen kracht
Gedurende het schooljaar volgen we de kinderen in hun ontwikkeling (leerlingvolgsysteem).

We verzorgen adaptief onderwijs. We houden rekening met verschillen tussen kinderen.

De kinderen leren zelfstandig te werken met een dag- of weektaak maar ook elkaar te helpen door middel van groepswerk, maatjeswerk en tutorlezen. Om zo hun keuzemogelijkheden en hun verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren.

Samen met anderen
Op basisschool Overhoven vinden wij het zeer belangrijk dat een kind graag naar school komt. Dit doen we door wekelijks aandacht en tijd te besteden aan het ontwikkelen van een sociaal sterke groep.

Tijdens de sociokring oefenen we de sociale vaardigheden van de kinderen en stimuleren we om op een goede manier te communiceren met elkaar, spreken we over waarden en normen en leren we respect te tonen voor elkaar en elkaar te accepteren zoals we zijn.

Zo ontstaat er binnen elke groep een pedagogisch klimaat en zorgen we samen voor een veilige leeromgeving.

Daarnaast vinden wij een nauwe samenwerking met de wijk en externe deskundigen van groot belang. 

Goed onderwijs met oog voor zelfverantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden 
Door onze lessen middels de expliciete directe instructie aan te bieden willen we zoveel 
mogelijk uit de kinderen halen. Om de gestelde doelen te kunnen halen, krijgen leerlingen 
die dat nodig hebben meer leertijd of een extra instructie. Ook maken we onderscheid na de 
instructie in de verwerkings- en automatiseringsopdrachten naar gelang de ontwikkeling die 
de leerlingen doormaken. 

Het doel is om aan te sluiten bij het niveau van het kind.

Voor uitgebreide informatie over onze werkwijze en organisatievorm verwijzen we naar onze schoolgids.