Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.

De keuzes die scholen maken in het schoolondersteuningsprofiel zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op een school uit ziet. Welke ondersteuning biedt de school? Tot welke hoogte kan er onderwijs op maat worden geboden? Wat wordt er verwacht van leerkrachten? Hoe wordt ervoor gezorgd dat leerkrachten die verwachtingen ook waar kunnen maken?

Lees in ons ondersteuningsprofiel welke extra ondersteuning basisschool Overhoven wel en niet kan bieden. 

 

Download document