Zorg

Organisatie van de zorg
 
Een van onze hoofddoelstellingen is om zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen.
 
Op grond van verzamelde gegevens (toetsen, observaties, informatie van kinderen en ouders) wordt 2x per jaar een groepsplan opgesteld voor rekenen en lezen. In het groepsplan wordt het leerstofaanbod beschreven op zorgniveau 1 en 2. Na uitvoering van het plan wordt dit door de leerkracht geëvalueerd.
 
Daarnaast vinden er op groepsniveau gesprekken plaats met de Interne Begeleider en daar waar nodig met de vakspecialist om telkens de ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende zorgniveaus te evalueren en indien nodig bij te stellen.
Speciaal wordt hierbij ingezoomd op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de individuele risicoleerlingen.
 
De vakspecialisten treden in overleg met de Interne Begeleider op als coach om de zorg in de groep zo goed mogelijk gestalte te geven. Daar waar nodig schakelen zij ook externe hulpverleners in om de zorg voor de kinderen zo goed mogelijk vorm te geven. Het hele aanbod van zorg is beschreven in het 'school ondersteuningsprofiel', dat te vinden is op onze website.
 


Niveaus van zorg
 
De zorg is onderverdeeld in 5 niveaus:
 
Zorgniveau 1
Hieronder valt het basisaanbod vanuit de methodes.
 
Zorgniveau 2
Hieronder valt zowel het geven van pré-teaching en verlengde instructie waarbij de eigen methodiek de basis vormt, als het aanbieden van een compactere lesstof voor de leerlingen die meer aankunnen dan de basisstof. De zorg wordt daar waar mogelijk geclusterd binnen de groep. De zorg op niveau 2 wordt eveneens vastgelegd in het groepsplan. Ouders worden van deze extra hulp op de hoogte gesteld door de leerkracht.
 
Zorgniveau 3
Mocht uw kind op een bepaald ontwikkelingsgebied ondanks de preventieve ondersteuning zich onvoldoende ontwikkelen, dan kan er een individueel handelingsplan opgesteld worden. Om goed in kaart te brengen wat de oorzaak van de achterblijvende ontwikkeling is, wordt intern een diagnostisch onderzoek gedaan en wordt bekeken welke hulp nodig is. In de ondersteuning wordt naast de reguliere methodieken ook gebruik gemaakt van andere ondersteunende materialen.
Een handelingsplan wordt besproken met ouders. Het is de bedoeling dat na de aangeboden extra hulp, uw kind weer terug kan keren naar de zorg op niveau 1 of 2.
 
Zorgniveau 4
Mocht ondanks de extra hulp en begeleiding, de ontwikkeling van uw kind onvoldoende vooruitgang boeken en de school zich handelingsverlegen voelen, dan is er binnen het samenwerkingsverband waaronder onze school valt, de mogelijkheid een beroep te doen op ondersteuning bij Kindante Kwadrant. De ondersteuning in de vorm van een COO (Collegiale Onderwijs Ondersteuning) kan worden aangevraagd op het niveau van de leerling, leerkracht, groep of school. De mogelijkheden worden dan zo volledig mogelijk in kaart gebracht om te zien hoe de school uw kind/de groep verder kan helpen. Dit gebeurt op basis van informatie van de leerkracht en ouders, aanvullende observaties van de COO-er en externe onderzoeksgegevens.
Als er sprake is van een gediagnosticeerde behoefte, bestaat de mogelijkheid extra middelen aan te vragen in het samenwerkingsverband waar onze school deel van uit maakt. Als de aanvraag wordt toegekend, komen er gelden vrij om extra formatie en begeleiding voor het betreffende kind in te zetten.
 
Zorgniveau 5
Als de geboden hulp binnen de basisschool onvoldoende effect heeft en uw kind binnen onze school niet meer tot voldoende ontwikkeling gebracht kan worden en het welbevinden van het kind in het gedrang is, wordt er een trajectbegeleider ingeschakeld vanuit het samenwerkingsverband waarbinnen onze school valt. Er wordt een ronde tafelgesprek gevoerd waaraan naast de Interne Begeleider en de trajectbegeleider ook de ouders en eventuele externe begeleiders deelnemen. Er wordt beoordeeld of de school het voorliggende traject voldoende ingevuld heeft en op welke vorm van onderwijs het beste aan de onderwijsbehoefte van het kind tegemoet gekomen kan worden.