De oudervereniging (OV)

 
Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van een nauwe samenwerking tussen ouders en school. De oudervereniging wordt gevormd door alle ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school. De vereniging wordt geleid door een gekozen bestuur en in verschillende werkgroepen worden activiteiten voorbereid en uitgevoerd :
  •  het organiseren van activiteiten in samenwerking met school zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Schoolreis, etc;
  •  medewerking verlenen aan activiteiten die de school organiseert;
  • als vertegenwoordiging van alle ouders contact onderhouden en overleg voeren met school;
  •  het signaleren van zaken in en rondom de school, welke onder de aandacht van de diverse geledingen moeten worden gebracht;
  •  elke groep heeft een ouder uit de oudervereniging als contactpersoon : dit is de schakel tussen leerkracht en ouders van de betreffende groep.
 
Samenstelling dagelijks bestuur van de oudervereniging
Voorzitter: Mirian Thissen
Secretaris: Debbie van de Kerkhof en Manja Roger de Compagnolle
Penningmeester: Twannie Schellekens
 
Contributie oudervereniging
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door de oudervereniging aan de ouders/verzorgers gevraagd wordt zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Ouders worden lid van de oudervereniging en betalen contributie die ook wel 'vrijwillige ouderbijdrage' genoemd wordt.
De ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven die het schoolbestuur niet vergoed krijgt door de overheid. Voor onze school wordt dit geld besteed aan activiteiten die de sfeer, gezelligheid en saamhorigheid op onze school bevorderen : Sinterklaas, Kerstmis, Schoolreisje, etc…
 
De hoogte van de ouderbijdrage en de besteding van het geld wordt door de oudervereniging vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Het is uiteindelijk aan de oudergeleding van de MR om hiermee akkoord te gaan. Tijdens de algemene ledenvergadering worden de activiteiten, de begroting en het financiële jaarverslag met de ouders besproken.
De bijdrage wordt geïnd aan het begin van het schooljaar. U ontvangt hierover een brief met daarop de hoogte van het bedrag per leerjaar en het rekeningnummer van de oudervereniging.
Als u problemen heeft met de betaling, kunt u zich richten tot de penningmeester om een regeling te treffen die bij u past. Ook kunt u een schriftelijk bewijs krijgen van de betaling van de bijdrage.
Het niet willen of kunnen betalen van de ouderbijdrage heeft geen invloed op de toelating van uw kind op onze school, maar kan wel betekenen dat een kind niet kan deelnemen aan een activiteit waarvoor niet betaald is.