De medezeggenschapsraad (MR)


Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS).
In de scholen van Kindante bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders (OMR) en personeel (PMR). De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden. Daarnaast heeft de MR een huishoudelijk reglement waarin onder andere de taken nauwkeurig omschreven zijn.
Taken medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
De medezeggenschapsraad heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht; dit is vastgelegd in het MR-reglement van elke school.

* Instemmingsrecht onderwijs Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
* Adviesrecht onderwijs In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over aanstelling van de schoolleiding of t.a.v. besluiten van het bestuur met betrekking tot personele aangelegenheden. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.
De MR van Basisschool Overhoven bestaat uit 6 leden, waarvan er 3 uit en door de ouders zijn gekozen en 3 het team vertegenwoordigen. Voor eventuele vacatures in de oudergeleding worden kandidaatstellingen gevraagd en zo nodig verkiezingen gehouden.

De huidige oudergeleding bestaat uit:
- Frank Kissels: voorzitter
- Marijke Ploemen
- Niek Bindels: GMR lid en vertegenwoordiging in het GMR platform

Namens het personeel hebben zitting:
- Marcel Hendriks: vertegenwoordiging in het GMR Platform
- Marian Eijkenboom: secretaris en penningmeester
- Maria Jessen

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, maar kunnen in bepaalde gevallen besloten zijn. De MR wordt tevens vertegenwoordigd in de platform vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR platform van alle Kindantescholen).
U kunt de MR-leden altijd aanspreken, maar kunt hen ook bereiken via de mail: mrbsoverhoven@gmail.com.
Tevens organiseert de oudergeleding van de MR (OMR) enkele malen per jaar het ouderplatform om zo met hun achterban van gedachten te kunnen wisselen over allerhande onderwerpen. Daarvoor zullen ouders tijdig een uitnodiging krijgen.